Alternative desc
Alternative desc

jobs | contact

 

 

 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
 MILIEUCOÖRDINATIE & AUDITS 

MILIEUZORGSYSTEEM ISO 14001

ENERGIEAUDITS/ADVIES - SUBSIDIES 

 

Enviro Engineering maakt deel uit van de CLB Group 

Alternative desc

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Overkoepelt de bestaande vergunning nog alle activiteiten? Vervalt ze binnenkort? Heeft u helemaal geen vergunning of start u een nieuwe onderneming?

Het volledige bedrijf en haar activiteiten worden in kaart gebracht. Hieraan gaat een milieu-inventarisatie vooraf, waarbij een beeld van de installaties, opslaghoeveelheden, afvalwaters en afvalstoffen wordt gevormd en de bijhorende situering- en uitvoeringsplannen worden getekend. Hierbij wordt rekening gehouden met juridische, administratieve en technische milieu-aspecten.

 

De samenstelling en volledige dossieropvolging. Voorafgaande bespreking met milieudienst van gemeente en/of provincie en adviesverlenende overheidsinstanties.

 

 

MILIEUCOÖRDINATIE

Een wekelijks/maandelijks/trimestrieel bezoek aan het bedrijf, waarbij eventuele nieuwe situaties worden geëvalueerd, gaat gepaard met een maandelijkse rapportage ter bespreking van de stand van zaken, de uitgevoerde actiepunten en de vastgestelde tekortkomingen

Na het bekomen van de vergunningen is het belangrijk dat de opgelegde verplichtingen worden uitgetekend en opgevolgd. Denk maar aan periodieke keuringen van tanks en installaties, afvalstoffenregisters, milieuheffingen afvalwater, opstelling van het integrale milieujaarverslag, coördinatie van bodemonderzoeken, implementatie van nieuwe wetgeving … Deze dienstverlening bieden wij aan als externe erkende milieucoördinator of als adviseur van de interne milieucoördinator.

Overeenkomstig het B. Vl. Reg. 26/06/1996 : externe milieucoördinator of advies aan de interne milieucoördinator.

Alternative desc
Alternative desc

MILIEUAUDITS

In hoeverre is uw bedrijf in overeenstemming met de huidige wetgeving ?

De milieuaudit geeft een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van het bedrijf op het gebied van de bescherming van het milieu, meer bepaald betreffende:

  ☑   emissies en immissies  

  ☑   energiebeheer

  ☑   beheer van grondstoffen

  ☑   productiemethodes en productbeheer

  ☑   preventie en beheer van afvalstoffen

  ☑   externe veiligheid & externe voorlichting

  ☑   voorlichting en opleiding van personeel in de milieuzorg

  ☑   voorstellen en adviezen van de milieucoördinator en opvolging

MILIEUZORGSYSTEMEN

De samenstelling en volledige dossieropvolging  van ISO 14001

Sommige bedrijven gaan nog een stap verder en ontwikkelen een bedrijfsintern milieuzorgsysteem volgens ISO 14001. Een milieumanagementsysteem draagt bij tot duurzame ontwikkeling binnen een organisatie, alsook aan de bescherming van het milieu door nadelige effecten te voorkomen of tegen te gaan. Een goed milieumanagementsysteem helpt om milieudoelstellingen te behalen en prestaties te verbeteren.

 

Een belangrijk onderdeel in de milieunorm is het versterken van de ketenbenadering. Met andere woorden ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers (maar ook uitbestede processen) en afnemers vallen binnen het milieumanagementsysteem. Een organisatie dient de milieuaspecten te bepalen, die zij rechtstreeks kan beheersen of waarop zij invloed kan uitoefenen uitgaande van een levenscyclusperspectief. Overheden of belangrijke klanten vragen of eisen zelfs steeds vaker een ISO 14001 certificaat. Omwille van de bedrijfscontinuïteit zetten steeds vaker bedrijven de stap naar certificatie.

 

Al jarenlang bieden wij maatwerk aan bedrijven voor het certificeren van hun milieuzorgsysteem. Vaak geïntegreerd in bestaande managementsystemen waaronder ISO 9001. Op basis van een initiële milieuanalyse inventariseren we de sterktes en zwaktes op milieugebied. Nadien wordt een haalbaar stappenplan opgesteld om het systeem zo efficiënt mogelijk te kunnen implementeren. Wij zorgen ervoor dat de onderneming aan alle eisen voldoet en dat de certificatie vloeiend en probleemloos verloopt.

 

Alternative desc
Alternative desc

ENERGIE AUDITS/ADVIES

Kent u uw jaarlijks finaal energieverbruik? 

Sedert 2023 zijn er, afhankelijk van het jaarlijks finaal energieverbruik, nieuwe verplichtingen voor niet-energie-intensieve ondernemingen : het uitvoeren van energie-audits en het opstellen van globale energiebalansen kunnen deel uitmaken van een milieu-audit of op zichzelf staan.


De energieverbruiken van het bedrijf worden gedetailleerd in kaart gebracht. Ten einde energie- en kostenbesparingen te realiseren en de energie-efficiëntie te verbeteren worden mogelijke maatregelen uitgetekend en geëvalueerd.

 

Subsidies bij investeringen

In Vlaanderen komen bepaalde milieuvriendelijke investeringen in aanmerking voor een ecologiepremie. Voor energiebesparende investeringen is er de verhoogde investeringsaftrek. Laat als ondernemer steeds onderzoeken of deze mogelijkheden bestaan. Met onze ervaring kunnen we bedrijven in deze zoektocht helpen. Wij werken steeds volgens principe ‘No cure no pay’ : geen subsidies of fiscaal voordeel verkregen, geen kosten.

 

Alternative desc

ENVIRO ENGINEERING werd opgericht in 1991 door studiegenoten Johan Lambeets en Guy Marckelbach en werd door de CLB Group in 2020 overgenomen.

 

Met meer dan 30  jaar ervaring is de afdeling milieu/energie (voorheen: Enviro Engineering) uitgegroeid tot een ingenieursbureau met milieucoördinatoren, energiedeskundigen en preventie-adviseurs, gespecialiseerd in juridische, technische en administratieve ondersteuning van bedrijven op het gebied van:

 milieu   (vergunningen, coördinatie, zorgsyst.)

 energie  (audits - verslaggeving - energieplan);

 preventie  (preventieplannen - risico-analyse);

 subsidies  (investeringsaftrek ).

Er bestaat geen standaard werkwijze om deze aangelegenheden aan te pakken, omdat elke onderneming andere kenmerken heeft. Door onze individuele en persoonlijke begeleiding kunnen wij het milieu- en preventiebeleid samen op uw maat snijden.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op: